Concurs de angajare muncitor de întreținere – electrician

   Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 

 

 • Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ”Terezianum”, cu sediul în: Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, județul Sibiu,, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform G. nr. 1336/08.11.2022.

 

 1. Nivelul postului*: de execuție
 2. Denumirea postului: muncitor de întreținere – electrician, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: minim IV
 4. Scopul principal al postului: întreținere instalații electrice
 5. Numărul de posturi: 1

 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției: Sibiu, strada Postăvarilor nr. 18 , compartimentul resurse umane, tel. 0269.218797, persoana de contact Marcu Mariana, email: colegiulalimentarsibiu@yahoo.com

 

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 30 mai 2023, ora 12, la sediul instituţiei.

 

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: diplomă de absolvire școală profesională
 2. Perfecționări (specializări): nu e cazul
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu ecazul
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu e cazul
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 1. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
 • Cunoștințe teoretice și practice privind întreținerea și reparare instalațiilor electrice de medie și joasă tensiune
 • Disponibilitate pentru program flexibil;

 

 1. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu e cazul
 2. Vechime în domeniul postului deminim 1 an.

D.) Tematică

 • Repararea unui circuit electric defect
 • Înlocuirea de componente electrice

 

 

 

 

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului

 

  Concursul se va desfăşura conform următorului grafic:            Perioada
1.     Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii

(persoana de contact – d-na Marcu Mariana, tel: 0269.218797)

16 mai – 30 mai 2023

 

2.     Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere 31 mai 2023, ora 12
3.     Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 31 mai 2023, ora 12-16
4.     Afişarea rezultatului în urma contestaţiilor

5.     Susținerea probei practice

6.     Afişarea rezultatelor la proba practica

7.     Depunerea contestaţiilor

8.     Afişarea rezultatelor, după contestaţii

1 iunie 2023, ora 8

12  iunie 2023, ora 9-12

13 iunie 2023, ora 12

13 iunie 2023, ora 12-16

14 iunie 2023, ora 8

9.     Susținerea interviului 14 iunie 2023, ora 9
10.    Afişarea rezultatelor la interviu 14 iunie 2023, ora 12
11.    Depunerea contestaţiilor 14 iunie 2023, ora 12-16
12.    Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor

13.    Afişarea rezultatului final al concursului

15 iunie 2023, ora 8

16 iunie 2023

 

Semnatura si stampila,

 

Director,

Concurs de angajare administrator de patrimoniu

   Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 

 

 • Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ”Terezianum”, cu sediul în: Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, județul Sibiu,, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform G. nr. 1336/08.11.2022.

 

 1. Nivelul postului*: de conducere
 2. Denumirea postului: administrator de patrimoniu, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: minim III
 4. Scopul principal al postului: coordonarea sectorului administrativ
 5. Numărul de posturi: 1

 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției: Sibiu, strada Postăvarilor nr. 18 , compartimentul resurse umane, tel. 0269.218797, persoana de contact Marcu Mariana, email: colegiulalimentarsibiu@yahoo.com

 

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 30 mai 2023, ora 12, la sediul instituţiei.

 

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: superioare – inginer, subinginer, economist
 2. Perfecționări (specializări): nu e cazul
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare programe Office/ nivel mediu
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu e cazul
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 1. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
 • Cunoștințe privind atribuirea contractelor de achiziţie publică și a normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare   (ex. în domeniul SSM, PSI);

 

 1. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Constituie un avantajexperienţa în funcţia de administrator de patrimoniu/ gestionar  într-o instituţie de  învăţământ.
 1. Vechime în domeniul postului deminim 3 ani. Experiență în conducerea/coordonarea echipelor de lucru de minim 1 an.

D.) Bibliografie

 1. LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;
 2. U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
 3. G nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 4. G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 5. M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 6. M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 8. OME nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI ;

 

 

 

 

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului

 

  Concursul se va desfăşura conform următorului grafic:            Perioada
1.     Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii

(persoana de contact – d-na Marcu Mariana, tel: 0269.218797)

16 mai – 30 mai 2023

 

2.     Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere 31 mai 2023, ora 12
3.     Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 31 mai 2023, ora 12-16
4.     Afişarea rezultatului în urma contestaţiilor

5.     Susținerea probei scrise

6.     Afişarea rezultatelor la proba scrisă

7.     Depunerea contestaţiilor

8.     Afişarea rezultatelor, după contestaţii

1 iunie 2023, ora 8

12  iunie 2023, ora 9-12

13 iunie 2023, ora 12

13 iunie 2023, ora 12-16

14 iunie 2023, ora 8

9.     Susținerea interviului 14 iunie 2023, ora 9
10.    Afişarea rezultatelor la interviu 14 iunie 2023, ora 12
11.    Depunerea contestaţiilor 14 iunie 2023, ora 12-16
12.    Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor

13.    Afişarea rezultatului final al concursului

15 iunie 2023, ora 8

16 iunie 2023

 

 

 

Semnatura si stampila,

 

Director,

Concurs angajare îngrijitor

   Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 

 

 • Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ”Terezianum”, cu sediul în: Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, județul Sibiu,, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform G. nr. 1336/08.11.2022.

 

 1. Nivelul postului*: de execuție
 2. Denumirea postului: îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: minim VI
 4. Scopul principal al postului: întreținere spații
 5. Numărul de posturi: 2

 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției: Sibiu, strada Postăvarilor nr. 18 , compartimentul resurse umane, tel. 0269.218797, persoana de contact Marcu Mariana, email: colegiulalimentarsibiu@yahoo.com

 

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 30 mai 2023, ora 12, la sediul instituţiei.

 

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: diplomă de absolvire școală profesională
 2. Perfecționări (specializări): nu e cazul
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu e cazul
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu e cazul
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 1. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
 • Abilități practice privind întreținerea spațiilor
 • Disponibilitate pentru program flexibil;

 

 1. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu e cazul
 2. Vechime în domeniul postului: nu se solicită vechime.

D.) Tematică

 • Curățarea unui spațiu de interior și a unui sector de exterior

 

 

 

 

 

 

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului

 

  Concursul se va desfăşura conform următorului grafic:            Perioada
1.     Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii

(persoana de contact – d-na Marcu Mariana, tel: 0269.218797)

16 mai – 30 mai 2023

 

2.     Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere 31 mai 2023, ora 12
3.     Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 31 mai 2023, ora 12-16
4.     Afişarea rezultatului în urma contestaţiilor

5.     Susținerea probei practice

6.     Afişarea rezultatelor la proba practice

7.     Depunerea contestaţiilor

8.     Afişarea rezultatelor, după contestaţii

1 iunie 2023, ora 8

12  iunie 2023, ora 9-12

13 iunie 2023, ora 12

13 iunie 2023, ora 12-16

14 iunie 2023, ora 8

9.     Susținerea interviului 14 iunie 2023, ora 9
10.    Afişarea rezultatelor la interviu 14 iunie 2023, ora 12
11.    Depunerea contestaţiilor 14 iunie 2023, ora 12-16
12.    Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor

13.    Afişarea rezultatului final al concursului

15 iunie 2023, ora 8

16 iunie 2023

 

 

Semnatura si stampila,

 

Director,

Concurs angajare secretar șef

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

 

 

 • Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ”Terezianum”, cu sediul în: Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, județul Sibiu,, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform G. nr. 1336/08.11.2022.

 

 1. Nivelul postului*: de conducere
 2. Denumirea postului: secretar șef, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: minim IV
 4. Scopul principal al postului: coordonarea serviciului personal-salarizare
 5. Numărul de posturi: 1

 

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției: Sibiu, strada Postăvarilor nr. 18 , compartimentul resurse umane, tel. 0269.218797, persoana de contact Marcu Mariana, email: colegiulalimentarsibiu@yahoo.com

 

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 30 mai 2023, ora 12, la sediul instituţiei.

 

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: superioare
 2. Perfecționări (specializări): curs pentru utilizarea programelor SIIIR, EDUSAL și REVISAL
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare programe Office/ nivel mediu
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu e cazul
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare şi relaţionare;
 • Abilități de lucru în echipă;
 1. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
 • Cunoașterea legislației specifice învățământului preuniversitar și a legislației

generale privind activitatea de șef de personal (Codul muncii, angajări, pensionări, transferuri, acordare trepte profesionale și tranșe de vechime, completare documente de studii, gestionare arhivă, normare-salarizare, etc)

 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Cunoștințe programe de arhivare-dezarhivare, de scanare, Internet
 • Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare   (ex. arhivator, protecția datelor cu caracter personal);
 1. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale):
 • Capacitatea de a lua decizii eficiente;
 • Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres);
 • Constituie un avantajexperienţa în funcţia de secretar  într-o instituţie de  învăţământ.
 1. Vechime în domeniul postului deminim 3 ani.

D.) Bibliografie

 1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și  completările ulterioare.
 2. OME nr. 4183/2022 – Regulamentul cadru de  organizare și  functionare   a unităților de învățământ   preuniversitar.
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – republicată – cu modificările și completările ulterioare.
 4. Statutul elevului, OMENCȘ nr. 4742/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 5. 5. Ordinul 5576/2011 si Ordinul 3470/2012 privind criteriile   generale  de acordare  a burselor    elevilor    din   învățământul  preuniversitar   de   stat,   cu   modificările și completările   ulterioar
 6. 6. Ordinul 5565/2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor    școlare,   gestionate   de   unitățile   de   învățământ   preuniversitar,   cu rnodificările  și completările ulterioare.
 7. Ordinul nr. 844/2016 pentru   aprobarea   Regulamentului    privind regimul actelor   de  studii   și    al  documentelor    școlare,    gestionate   de unitățile de învățământ  preuniversitar   –  cu modificările   și completările ulterioare.
 8. OME nr. 3160/2021 privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice, care modifică OMEN nr. 3665/2019.

9 . Legea nr.16/1996  Legea Arhivelor Naționale, cu  modificările și completările ulterioare.

 1. HG nr.  905/2017  privind  Registrul general  de evidență  a  salariaților,

REVISAL, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Legea cadru nr. 153/2017 privind  salarizarea   personalului   plătit   din fonduri publice, cu modificările și completarile  ulterioare.
 2. OUG nr. 17/2017 – privind salarizarea pentru  personalul   nedidactic   din

învățământ, cu modificarile și cornpletările ulterioare.

 1. Ordinul MECTS nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind   efectuarea     concediului     de  odihna    al  personalului didactic din

învățământ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. 14. M. nr. 1350/200 – privind stabilirea  cuantumului  pentru plata cu ora.
 2. Legea nr. 263/2010 – privind  sistemul   unitar de pensii publice.                    (întocmirea dosarului de pensionare)
 3. Manualul de prezentare EDUSAl (https://edusal.edu.ro).
 4. OMEN nr. 4371/2017 – Metodologia SIIIR.

 

 

 

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului

 

  Concursul se va desfăşura conform următorului grafic:            Perioada
1.     Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unităţii

(persoana de contact – d-na Marcu Mariana, tel: 0269.218797)

16 mai – 30 mai 2023

 

2.     Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere 31 mai 2023, ora 12
3.     Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 31 mai 2023, ora 12-16
4.     Afişarea rezultatului în urma contestaţiilor

5.     Susținerea probei scrise

6.     Afişarea rezultatelor la proba scrisă

7.     Depunerea contestaţiilor

8.     Afişarea rezultatelor, după contestaţii

1 iunie 2023, ora 8

12  iunie 2023, ora 9-12

13 iunie 2023, ora 12

13 iunie 2023, ora 12-16

14 iunie 2023, ora 8

9.     Susținerea interviului 14 iunie 2023, ora 9
10.    Afişarea rezultatelor la interviu 14 iunie 2023, ora 12
11.    Depunerea contestaţiilor 14 iunie 2023, ora 12-16
12.    Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor

13.    Afişarea rezultatului final al concursului

15 iunie 2023, ora 8

16 iunie 2023

 

 

Semnatura si stampila,

 

Director,

Bacalaureat 2023

La fel ca în anii precedenții, examenul de Bacalaureat 2023 va fi organizat în două sesiuni, una de vară (iunie-iunie) și a doua în toamnă (august-septembrie)
Conform structurii anului școlar 2022-2023, elevii claselor a XII-a vor încheia cursurile pe data de 2 iunie 2023.

Sesiunea de vară

29 mai – 2 iunie 2023 – înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
12 – 14 iunie 2023 – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
14 – 15 iunie 2023 – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
14 – 16 iunie 2023 – evaluarea competenţelor digitale – proba D
19 – 21 iunie 2023 – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
26 iunie 2023 – Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă
27 iunie 2023 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
28 iunie 2023 – Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
3 iulie 2023 – Afișarea primlelor rezultate (până în ora 12:00) și depunerea contestațiilor (12:00-18:00)
4-6 iulie 2023 – Soluționarea contestațiilor
7 iulie 2023 – Afișarea rezultatelor finale

Candidații care nu promovează examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie mai au o șansă în sesiunea de toamnă, care va fi organizată în august-septembrie.